05 – 1981

සමාන්තර සුදු ආලෝක කඳම්බයක් උත්තල වීදුරු කාචයක් මත පතිත වේ. මෙම උත්තල කාචයේ රතු සහ නිල් ආලෝකයට අනුරූප නාභි දුරවල් පිළිවෙලින් fr  සහ fb වේ. කාචය තුළින් රතු සහ නිල් ආලෝකයේ වේග පිළිවෙලින් vr සහ vb වේ. එවිට,
1)  f>  fr මක්නිසා ද යත්, vb > vr
2) f>  fr මක්නිසා ද යත්, vb < vr
3) f< fr   මක්නිසා ද යත්, vb > vr 
4) f< fr මක්නිසා ද යත්, vb < vr 
5) f= fr  මක්නිසා ද යත්, vb = vr 

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *