06 – (1980)

ජලය බීකරයක් තුළ ග්රෑම් 10 ක් බර මාළුවෙක් සිටී. මෙම බීකරය දුනු තරාදියක් මත තබා ඇත. මාළුවා බීකරය පතුලේ නිශ්චලව සිටින විට තරාදියේ දැක්වෙන බර ග්රෑම් 1000 කි. මාළුවා තිරස් තලයක පිහිටන විට තරාදියේ පාඨාංකය වන්නේ,

1) 0
2) ග්රෑම් 10
3) ග්රෑම් 990
4) ග්රෑම් 1000
5) ග්රෑම් 1010

(Ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *