05

සුදු ආලෝකය සමපාද ප්‍රිස්මයක් තුලින් වර්තනය වීමේදී අඩුම අපගමනය ඇති වර්ණය වන්නේ,

  1.  නිල්
  2.  රතු
  3.  කහ
  4.  කොළ
  5.  තැඹිලි

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *