05

මිනිසෙකු රූප සටහනේ ආකාරයට සමතුලිතතාවයේ සිටීමට උත්සහා දරන්නේ දෙපස ඇති සිරස් බිත්ති තෙරපීමෙනි. ඔහු සමතුලිතතාවයේ සිටී නම්,

  • A) බිත්ති මත ඔහු විසින් ඇති කරන තෙරපුම් බල 02 හි වල විශාලත්ව සමාන විය යුතුය.
  • B) බිත්ති මඟින් ඔහු මත ඇති කරන ඝර්ෂණ බල සමාන විය යුතුය.
  • C) ඔහු සිටින්නේ සීමාකාරි සමතුලිතාවයේ නම්, වැඩි ඝර්ෂණ සංගුණකයක් පවතින්නේ ඔහුගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට වඩාත් ඈතින් ඇති බිත්තියේය.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.   A පමණි.
  2.   B පමණි.
  3.   A,C පමණි.
  4.   B,C පමණි.
  5.   කිසිවක් නොවේ.

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *