05

ඒකක දිගක ස්කන්ධය m වූ තන්තුවක් එක් කෙළවරක් සංඛ්‍යාතය f0 වු සරසුලකටද අනෙක් කෙළවර ඝර්ෂණය රහිත කප්පියක් හරහා යන M ස්කන්ධයකටද රූපයේ පෙන්වා ඇති ආකාරයට සම්බන්ධ කර ඇත. සරසුල කම්පනය කළවිට රූපයේ පෙනෙන ආකාරයට තන්තුව කම්පනය වේ. දැන් සරසුල සිරස්කර කම්පනය කළ විට නව අවස්ථාව සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින් සත්‍ය වන්නේ,

  • A) තරංගයේ ප්‍රවේගය වේ.
  • B) නව අවස්ථාවේ සාදන පුඩු ගණන 2 කි.
  • C) නව අවස්ථාවේ තරංග ආයාමය වේ.
  1.    B පමණි.
  2.    C පමණි.
  3.    A හා C පමණි.
  4.    B හා C පමණි.
  5.    සියල්ලම

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *