05 – 2009 (35)

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ R1 හි අගය 1 kΩ සිට අනන්තය දක්වා වෙනස් කරන විට, පහත දක්වා ඇති වක්‍ර අතුරින් කුමක් මඟින් වෝල්ටීයතා ලාභයේ (V0/V1) වෙනස් වීම නිවැරදිව නිරූපණය
කරයිද ? (V0/V1) අක්ෂය පරිමාණයට ඇඳ නැත.

 

Ans; (01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *