05 – 2002

පෙන්වා ඇති සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටරය හරහා සපයා ඇති වෝල්ටීයතා VBE , VCB සහ VCE යන සංකේත වලින් නිරූපණය කරනු ලැබේ. ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී ප්‍රදේශය තුළ ක්‍රියා කරවීමට නම්,

1)   VBE = 0.7 Vසහ VCB = 0.7 V
2)  VBE = 0 Vසහ VCB = 0.7 V
3)  VBE = 5 V සහ VCE = 4.2 V
4)  VBE = 0.7 V සහ VCE = 5V
5)  VCB = 0.7 v සහ VEC = 0V

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *