05 – (2002 – 33)

ප්‍රකාශ සංවේදී පෘෂ්ඨයක් මතට ඒක වර්ණ ආලෝක කදම්භයක් පතිත වේ. කදම්භයේ තීව්‍රතාවය වැඩි කළ විට,

(1) ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වන සීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.
(2) ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වන සීඝ්‍රතාවය අඩු වේ.
(3) විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ශක්තිය වැඩි වේ.
(4) විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ශක්තිය අඩු වේ.
(5) ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වන සීඝ්‍රතාවය හා ශක්තිය වෙනස් නොවේ.

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *