05 – 1998

තාරකා බිහිවිය හැක්කේ භ්‍රමණය වන විශාල ස්කන්ධ ඉතා කුඩා පරිමාවන්ට සංකෝචනය වීමෙනි. මෙවැනි සංකෝචනවල දී, භ්‍රමණය වන ස්කන්ධයේ අවස්ථිති ඝූර්ණය සහ කෝණික ප්‍රවේගය වෙනස් වන්නේ කෙසේ ද?

අවස්ථිති ඝූර්ණය                                                                කෝණික ප්‍රවේගය
1) අඩු වේ                                                                                    අඩු වේ
2) අඩු වේ.                                                                                  වැඩි වේ
3) වැඩි වේ.                                                                                අඩු වේ
4) වැඩි වේ                                                                                 වැඩි වේ
5) අඩු වේ.                                                                                 වෙනස් නොවේ

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *