05 – (1998-39)

එක්තරා ක්‍රියාවලියක දී 500J තාප ප්‍රමාණයක් පද්ධතියකට ලබා දෙන අතර 100J කාර්ය ප්‍රමාණයක් පද්ධතිය මත සිදු කරයි. මේ හේතුවෙන් පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය,

1) 600 J ප්‍රමාණයකින් වැඩි වේ.
2) 600J ප්‍රමාණයකින් අඩු වේ.
3) 400 J ප්‍රමාණයකින් වැඩි වේ.
4) 400 J ප්‍රමාණයකින් අඩු වේ.
5)  නොවෙනස්ව පවතී.

( Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *