05 – 1995

තාප විකිරණය පිළිබඳව පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි නොවනුයේ කුමක් ද?
(1) තාප විකිරණය ස්වභාවයෙන් විද්්‍යුත් චුම්බක වේ.
(2) විකිරණය හොඳින් අවශෝෂණය කරන වස්තුවක් හොඳ විකරකයක් ද වේ.
(3) ත’මෝස් ප්ලාස්කු තුළ විකරණයේ හානිය වීදුරු බිත්තිවල රිදී ආලේප කිරීමෙන් අඩු කරගනු ලැබේ.
(4) විකිරණයෙන් පමණක් එක් ස්ථානයක සිට තවත් ස්ථානයකට තාපය සංක්‍රමණය කළ නොහැකි ය.
(5) හිරු එළිය ඇති උෂ්ණ ස්ථාන සඳහා සුදු ඇඳුම් නිර්දේශ කරනුයේ ඒවා තාප විකිරණය වැඩඩිවශයෙන් අවශෝෂණය නොකරන නිසාය.

(Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *