05-1994

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි බර 4 N වූ A කුට්ටියක් F බිම මත තබා ඇති බර 12  N වූ B කුට්ටිය මත රඳවා ඇත. අවිතන්‍ය සැහැල්ලු දණ්ඩක් මඟින්, A බිත්තියට සම්බන්ධ කොට ඇත. A සහ B අතරත් B සහ F අතරත් ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණකය එකම වන අතර එය 1ර/4 ට සමාන වේ. B වම් දිශාවට ඇදීම සඳහා අවශ්‍ය වන P බලයේ අවම අගය වනුයේ,

  1.   1 N
  2.   2 N
  3.   3 N
  4.   4 N
  5.   5 N

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *