05-1992

පෙන්වා ඇති පරිපථයේ 6V කෝෂයෙහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොගිණිය හැකි තරම් කුඩා වන අතර V වෝල්ට්මීටරයේ පාඨාංකය ශුන්‍ය වේ. නොගිණිය හැකි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් සහිත A ඇමීටරයේ පාඨාංකය,

  1.  0 වෙයි.
  2.  0.05 A වෙයි.
  3.  0.1 A වෙයි.
  4.  0.6 A වෙයි.
  5. දී ඇති දත්ත මගින් ගනනය කළ නොහැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *