05 – 1990

ඒකාකාර කම්බියක් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි නමා ඇත. එහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පිහිටීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ලක්‍ෂ්‍යය වනුයේ,

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *