05 -1988

සඛ්‍යාතය 20Hz වූ සර්වසම තරංග දෙකක් එකම මාධ්‍යයක ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවල  40mms-1ප්‍රවේගයකින් ගමන් කරමින් ස්ථාවර තරංගයක් සාදයි. ස්ථාවර තරංගයේ අනුයාත නිෂ්පන්ද දෙකක් අතර දුර,

(1) 1.0mm
(2) 1.5mm
(3) 2.0mm
(4) 5.0mm
(5) 10.0mm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *