05-1988

චලනය වීමට නිදහස ඇති නිශ්චලතාවේ පිහිටි P අංශුවක් රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ඒක තල බල හතරකට භාජනය කළ විට අංශුව,

  1.   PS ඔස්සේ චලනය වේ.
  2.   PU ඔස්සේ චලනය වේ.
  3.   PV ඔස්සේ චලනය වේ.
  4.   PQ ඔස්සේ චලනය වේ.
  5.   නිශ්චලව පවතී.

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *