05 – 1986

සංයුක්ත අන්වීක්‍ෂයක අවනෙත හා උපනෙත වශයෙන් උපයෝගී කර ගන්නා කාච දෙක පිළිවෙලින්,
1) කුඩා නාභිය දුරක් ඇති අභිසාරී කාචයක් සහ ඊට වඩා විශාල නාභිය දුරක් ඇති අපසාරී කාචයක් වේ.
2) කුඩා නාභිය දුරක් ඇති අපසාරී කාචයක් සහ කුඩා නාභිය දුරක් ඇති අභිසාරී කාචයක් වේ.
3) කුඩා නාභිය දුරක් ඇති අභිසාරී කාචයක් සහ ඊට වඩා විශාල නාභීය දුරක් ඇති අභිසාරී කාචය වේ.
4) විශාල නාභිය දුරක් ඇති අභිසාරී කාචයක් සහ ඊට වඩා කුඩා නාභිය දුරක් ඇති අභිසාරී කාචයක් වේ.
5) විශාල නාභීය දුරක් ඇති අභිසාරී කාචයක් සහ ඊට වඩා කුඩා නාභීය දුරක් ඇති අපසාරී කාචයක්   වේ.

( Ans :3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *