05 – 1986

දෙන ලද පරිපථයෙහි 5000 Ω ප්‍රතිරෝධය හරහා විභව අන්තරය, ප්‍රතිරෝධය 5000 Ω වූ වෝල්ට් මීටරයක් මඟින් මනිනු ලැබේ.වෝල්ට් මීටරයේ කියවීම වනුයේ

(1) 15V
(2) 40 V
(3) 60V
(4) 80V
(5) 120V

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *