05 – (1986-09)

යකඩෙහි රේඛීය ප්‍රසාරණතාව 1.2 × 10-5 ºC-1 වේ. එහි පෘෂ්ඨීය ප්‍රසාරණතාව (β) සහ පරිමා ප්‍රසාරණතාව(γ) සඳහා නිවැරදි අගයන් දෙන්නේ පහත කුමන ප්‍රතිචාරයෙන්ද?

(1) β= 2.4 × 10-5   0C-1 , γ = 4.8 × 10-5  0C-1
(2) β= 1.2 × 10-5  0C-1 , γ = 2.4 × 10-5   0C-1
(3) β= 1.2 × 10-5  0C-1 , γ = 3.6 × 10-5   0C-1
(4) β= 1.2 × 10-4  0C-1 , γ = 1.2 × 10-3   0C-1
(5) β= 2.4 × 10-5  0C-1 , γ = 3.6 × 10-5   0C-1

(Ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *