05 – (1986-08)

ද්‍රව -වීදුරු උෂ්ණත්වමානයක භාවිත වන ද්‍රවයක් සම්බන්ධයෙන් කර ඇති පහත සදහන් ප්‍රකාශ අතුරෙන් අසත්‍ය කුමක්ද?

1) ද්‍රවයට අධික පරිමා ප්‍රසාරණතාවක් තිබිය යුතුය.
2) ද්‍රවයට අධික විශිෂ්ට තාප ධාරිතාවක් තිබිය යුතුය.
3) උෂ්ණත්වය සමඟ ද්‍රවයේ ප්‍රසාරණය ඒකාකාර විය යුතුය.
4) ද්‍රවයට පහත් හිමාංකයක් සහ උස් තාපාංකයක් තිබිය යුතුය.
5) ද්‍රවය වීදුරු තෙත් නොකළ යුතුයි.
( Ans :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *