05-1985

විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාව, E හි ඒකක පහත දැක්වෙන ඒවායින් කුමක් විය හැකිද?

  1.   Cm‾¹
  2.   Am‾¹
  3.   Nm‾¹
  4.   NC‾¹
  5.   NV‾¹

(ans:4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *