05 – 1985

A, Bසහ C නම් එකිනෙකට වෙනස් පිහිටීම් තුනක දී වස්තුවක් සඳහා විස්ථාපනය(D) සමඟ විභව ශක්තියෙහි (V) වෙනස්වීම රූප වලින් දක්වා ඇත.

1) B සහ C උදාසීන සමතුලිතතා පිහිටුවීම් පෙන්නුම් කරන අතර A අස්ථායී සමතුලිතතා පිහිටීමක් පෙන්නුම් කරයි.
2)B සහ C ස්ථායී සමතුලිතතා පිහිටුවීම පෙන්නුම් කරන අතර A අස්ථායී සමතුලිතතා පිහිටීමක් පෙන්නුම් කරයි.
3) A, Bසහ C මඟින් පිළිවෙලින් ස්ථායී, අස්ථායී සහ උදාසීන සමතුලිතතා පිහිටීම පෙන්නුම් කරයි.
4) A, B සහ C මඟින් පිළිවෙලින් අස්ථායී, ස්ථායී සහ උදාසීන සමතුලිතතා පිහිටීම පෙන්නුම් කරයි.
5) A, B සහ C මඟින් පිළිවෙලින් අස්ථායී ,උදාසීන සහ ස්ථායී සමතුලිතතා පිහිටීම පෙන්නුම් කරයි.

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *