05-1985

දණ්ඩ චුම්භකයක් එහි උත්තර ධ්‍රැවය බස්නාහිර දිශාවට යොමුවන සේ තබා ඇත. උදාසීන ලක්ෂ්‍ය දෙක පිහිටා ඇති ආකාරය පෙන්වන රූපය වන්නේ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *