05 – 1985

ඒකාකාර මන්දනයකින් ගමන් කරන මෝටර් රථයක ප්‍රවේගය 30ms-1සිට 15ms-1 දක්වා 10s කාලයකදී අඩු වේ. එය නිශ්චලතාවයට පත්වන්නේ තව කොපමණ කාලයකට පසුවද ?
(1)  5s
(2) 10s
(3) 12.5s
(4) 15s
(5) 20s

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *