05 – 1984

ළමයෙකු දෙකෙළවරම විවෘත වූ වීදුරු නළ කැබැල්ලක ඉහළ කෙළවර හරහා සෙමින් පිඹීමේදී නළයෙන් සංඛ්‍යාතය f වන මූලික ස්වරය නිකුත් වේ. මෙසේ පිඹින අතර ම, ඔහු නළයේ පහළ කෙළවර ඇඟිල්ලෙන් වසයි. ළමයාට දැන් ඇසෙන මූලික ස්වරයේ සංඛ්‍යාතය ආසන්න වශයෙන් සමාන වනුයේ,

1) 4f

2) 2f

3) f

4) f/2

5) f/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *