05-1984

ප්‍රිස්මයකින් කෙරෙන සුදු ආලෝකයේ අපකිරණයට සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ බලන්න.

  • A)  වැඩිම අපගමන කෝණය ඇත්තේ රතු ආලෝකයට වන අතර අඩුම අපගමන කෝණය ඇත්තේ දම් ආලෝකයටයි.
  • B)  ප්‍රිස්මය සැදි ද්‍රව්‍යයේ රතු ආලෝකය සඳහා වූ වර්තනාංකය, දම් ආලෝකය සඳහා වූ වර්තනාංකයට වඩා අඩු වේ.
  • C)  ශුද්ධ වර්ණාවලියක් ලබා ගැනීම සඳහා, පටු දික් සිදුරකින් එන සුදු ආලෝකය සමාන්තර කඳම්බයක් ලෙස ප්‍රිස්මයට ඇතුල් වී ප්‍රිස්මයෙන් එන නිර්ගත කිරණ කාචයක් ආශ්‍රයෙන් නාභිගත කෙරේ.

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,

  1.   A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2.   B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3.   C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4.   A,B පමණක් සත්‍ය වේ.
  5.   B,C පමණක් සත්‍ය වේ.

(ans:5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *