05-1984

සිහින් රබර් තන්තුවක් f නම් අන්වායාම ඇදි බලයකට යටත් කළ විට 1cm කින් දික් වේ. නොඇදි අවස්ථාවේ දී මෙම තන්තුවෙන් අරය R cm වන වෘත්තාකාර පුඩුවක් සාදන ලදී. මෙම පුඩුව සබන් පටලයක් මත තබා පුඩුව තුළ ඇති පටල කොටස බිඳ දැමූ විට පුඩුවේ අරය (R+x) cm බවට පත්වේ. පටලයේ පෘෂ්ටික ආතතිය දෙනු ලබන්නේ,

  1.   πfx / R
  2.   πfR / x
  3.   2πf(R+x) / x
  4.   2πfx/(R + x)
  5.   πfx/(R + x)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *