05-1983

විද්‍යුත් ඒකකයක් සඳහා ශත 55ක් වැයවේ. වොට් 2000 ක විදුලි කේතලයක් යම් ජල ප්‍රමාණයක් නැටවීම (boil) සඳහා විනාඩි 6 ක් ගනී. ජලය නැටවීම සඳහා වැය වන මුදල ශත වලින්,

  1.   4.6
  2.   11
  3.   22
  4.   55
  5.   60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *