05 – 1983

එක් එක් ප්‍රතිරෝධය R වූ සර්වසම ප්‍රතිරෝධ 10 ක් රූපයේ පෙනෙන අයුරු සම්බන්ධ කිරීමෙන් විද්්‍යුත් ජාලයක් සාදා ඇත. එක් පැත්තක P නම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙන් ජාලයට ඇතුල් වන ධාරාව විරුද්ධ පැත්තේ Q නම් මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයෙන් පිට වේ. P හා Q අතර සමක ප්‍රතිරෝධය,

1) R / 2
2) R
3) 2R
4) 3R
5) 4R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *