05-1982

දී ඇති රූපයෙහි කුට්ටි මත ක්‍රියා කරන ඝර්ෂණ බල නොගිණිය යුතු තරම් වේ.

යෝජිත බලය F නම් සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇති තන්තුවෙහි ආතතිය කුමක් ද ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *