05 – 1982

බෝලයක් නිශ්චලතාවේ සිට ඉතා උසකින් අතහරින ලදී. වාතය නිසා චලිතයට ප්‍රතිරෝධය V² යට සමානුපාතික වන අතර  V යනු බෝලයේ වේගය වේ. බෝලය පහතට වැටී ඇති දුර x නම් චලනය හොඳින් ම නිරූපණය වනුයේ,

 

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *