05 – 1981

දුස්ස්‍රාවීය ද්‍රවයක් අඩංගු නියත පීඩන ටැංකියකට එක සමාන විෂ්කම්බයෙන් යුත් A,B සහ C කේෂිකනල සවිකර ඇත.A,B,C නළ වල දිග පිළිවෙලින් l,2l හා 3l වේ.A,B සහ C තුලින් ඒකක කාලයකදී ගලා යන ජල පරිමා පිළිවෙලින් VA,Vසහ VC නම්,


(1)  VA = VB = VC
(2)  VA = 2VB = 3VC
(3)  VA =4 VB = 9VC
(4)  3VA = 2VB = VC
(5)  9VA = 4VB = VC

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *