05-1981

තරංග සම්බන්ධ පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) අචල ප්‍රවේගයක් සහිත තරංගයක තරංග ආයාමය සංඛ්‍යාතය සමඟ වැඩි වේ.
  • B) තරංග ප්‍රභව දෙකකින් නිකුත් වන තරංග වලින් ඇති වන නිරෝධන වාටි, එම ප්‍රභව ළං කරන විට තව තවත් ළං වේ.
  • C) යම් තරංගයක් බාධකයක් මත පතිත වන කෝණය වැඩි වන විට එහි පරාවර්තන කෝණය ද වැඩි වේ.

මේ ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.  A පමණි.
  2.  B පමණි.
  3.  C පමණි.
  4.  A සහ B පමණි.
  5.  B සහ C පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *