05-1981

රූපයේ පෙනෙන්නේ තිරසට ආනතව ඇති දණ්ඩකි. එය නැවතත් තිරස් පිහිටුමකට ගෙන ආ නොහැක්කේ,

  1. එල්ලා ඇති බර දකුණට ගෙන යාමෙන් ය.
  2. අවලම්බන ලක්‍ෂ්‍යය වමට ගෙන යාමෙන් ය.
  3. දණ්ඬේ දකුණු බාහුවේ ලක්‍ෂ්‍යයකට බරක් එකතු කිරීමෙන් ය.
  4. එල්ලා ඇති බර අඩු කිරීමෙන් ය.
  5. අවලම්බන ලක්‍ෂ්‍යයට දකුණට ගෙන යාමෙන් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *