05- (1980)

බීකරයක්, එහි කට ළඟටම ජලයෙන් පුරවා එහි පිට පැත්ත පිසදමා තරාදියක් මත තබන ලදී. ඉන් පසු මේ බීකරය ඉවතට ගෙන, ජල මට්ටම බීකර කට ළඟම තබාගෙන පොරොප්ප කැබැල්ලක් පා කර පිට පැත්ත පිසදමා නැවත එම තරාදිය මත තබන ලදී. දෙවැනි අවස්ථාවේදී තරාදියේ පාඨාංකය,
1) මුල් අවස්ථාවේ පාඨාංකයට සමාන වේ.
2) මුල් අවස්ථාවේ පාඨාංකයට වඩා වැඩි වේ.
3) මුල් අවස්ථාවේ පාඨාංකයට වඩා අඩුය.
4) මුල් අවස්ථාවේ පාඨාංකයට වඩා අඩුවෙන්නේ පොරොප්ප කැබැල්ල ඉතා කුඩා නම් පමණි.
5) මුල් අවස්ථාවේ පාඨාංකයට වඩා වැඩි වෙන්නේ පොරොප්ප කැබැල්ල ඉතා විශාල නම් පමණි.

(Ans :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *