05-1886

ධ්වනි මාන කම්බියක විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා පහත සඳහන් උපකරණයන්ගෙන් වඩාත් සුදුසු උපකරණය කුමක් ද?

  1.   මයික්‍රෝමීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානය
  2.   වර්නියර කැලිපරය
  3.   මීටර් කෝදුව
  4.   චල අන්වීක්‍ෂය
  5.   ගෝල මානය

(ans:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *