04

විශාල ඝන කේතුවෙන් කුඩා ඝන කේතුව කපා ඉවත් කිරීම මගින් ඉහත සංයුක්ත වස්තුව සාදා ඇත. එහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට තල ආධාරකයේ සිට දුර 15 cm වේ. වස්තුව A ලක්‍ෂ්‍යයෙන් එල්ලූ විට තල ආධාරකය සිරස සමඟ සාදන කෝණය θ නම් ඒබ θ හි අගය වනුයේ,

  1.   1
  2.   1/2
  3.   1/3
  4.  √3
  5.   දත්ත ප්‍රමාණවත් නැත.

(ans:2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *