03

කුහුඹුවෙකු 7 cm අරයක් ඇති වෘත්තාකාර පථයක දක්‍ෂිණාවර්තව A සිට B දෙසට චලනය වේ. කුහුඹුවා චලනය වූ දුර හා විස්ථාපනය පිළිවෙලින් කොපමණද?

  1.   33, 11
  2.   33, 11√2
  3.   33, 7√2
  4.   33, 33
  5.   11, 7√2

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *