04

විදුලි සුළං මෝලක් මගින් සුළගේ චාලක ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පරිවර්ථනය කරයි. සුළගේ වේගය V වේ. නිපදවන විද්‍යුත් ශක්තියේ ක්ෂමතාව සමානුපාතික වන්නේ,

  1.   V
  2.   V²
  3.   V³
  4.   V4
  5.   1/V

(ans:3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *