04 -2007 (41)

ආලෝකය මත අගය රදා පවතින ප්‍රතිරෝධකයක් (LDR) සහ1 kΩ ප්‍රතිරෝධකයක් සහිත කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. කාරකාත්මක වර්ධකයේ සැපයුම් වෝල්ටීයතාව ±16.5V වන අතර එහි සංතෘප්ත වෝල්ටීයතාව ±15V වේ.(LDR) ප්‍රතිරෝධකයේ ප්‍රතිරෝධය සම්පූර්ණ අඳුරේ දී 1 MΩ ද දීප්තිමත් ආලෝකයේ දී 100 Ω ද වේ. සම්පූර්ණ අඳුරේ දී සහ දීප්තිමත් ආලෝකයේ දී පරිපථයේ ප්‍රතිදානය (Vout) හි ආසන්න අගයයන් වනු ඇත්තේ පිළිවෙලින්,

(1) 1.5 Vසහ 15 V
(2) 1.5 V සහ 16.5V
(3) -1.5 V සහ -15 V
(4) -1.5V සහ-16.5 V
(5) 1.5m V සහ 15 V

Ans; (01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *