04 – (2001 – 54)

එක්තරා ලෝහයක් මත තරංග ආයාමය λ වූ ඒක වර්ණ ආලෝකය පතනය වූ විට ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වේ. h ප්ලාන්ක් නියතය සහ c ආලෝකයේ ප්‍රවේගය වේ. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

(A) ලෝහයෙන් විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල චාලක ශක්තිය hc/λ ට වඩා කුඩාවේ.
(B) ලෝහයෙන් විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල චාලක ශක්තිය ලෝහය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යය මත රදා නොපවතී.
(C) ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වීමේ සීඝ්‍රතාව λ මත රඳා පවතී

මින් සත්‍ය වන්නේ,
(1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
(3) A සහ C පමණක් සත්‍ යවේ.
(4) B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
(5)A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

(Ans: 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *