04 – 2000

පෙන්වා ඇති පරිපථයෙහි සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටරය ක්‍රියාකාරී විධියේ නැඹුරු කිරීම සඳහා සුදුසු R අගයක් වන්නේ,

 

1) 100 kW
2) 251 kW
3) 75 kW
4) 7.5 kW
5) 100 W

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *