04 – 1998

‘‘කෝණික ත්වරණය X කාලය”යන ගුණිතයේ මාන,
1)කෝණික විස්ථාපනයේ මාන වේ.
2) කෝණික ප්‍රවේගයේ මාන වේ.
3) ව්‍යාවර්තනයේ මාන වේ.
4) අවස්ථිති ඝූර්ණයේ මාන වේ.
5) කාර්යයේ මාන වේ.

( Ans : 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *