04 – (1997-41)

ක්‍රියාවලියකට යටත් වන පරිපූර්ණ වායුවක් පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සළකා බලන්න.
(A) නියත පරිමා ක්‍රියාවලියක් සඳහා ΔQ =ΔU වේ.
(B) සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක් සඳහා ΔU සෑමවිටම ශූන්‍ය වේ.
(C) ස්ථීරතාපී සම්පීඩනයක් සඳහා ΔU>0 වේ.
ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්,

1) A පමණක් සත්‍ය වේ.
2) A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
3) B සහ Cපමණක් සත්‍ය වේ.
4) A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
5) A,B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *