04 – 1995

මිනිසෙකුට තමාගේ ඇස්වල සිට 0.75 m හා 1.8m අතර දුරක පවතින වස්තු පමණක් පැහැදිලිව පෙනේ. ඈත වස්තූන් පැහැදිලිව බලා ගැනීම සඳහා ඔහු පැළදිය කළ යුතු ඉතාම සුදුසු කාච වනුයේ,
1) නාභීය දුර 0.75m වන අවතල කාච වේ.
2) නභීය දුර 0.75m වන උත්තල කාචයක් වේ.
3) නභීය දුර 1.8m වන උත්තල කාචයක් වේ.
4) නාභීය දුර1.8m වන අවතල කාච වේ.
5) නාභීය දුර 1.275m වන අවතල කාච වේ.

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *