04 -1985

දෙකෙළවරින් සවි කර ඇති තන්තුවක් එහි හරි මැදින් පෙලූ විට f1සංඛ්‍යාතයෙන් යුත් මූලික ස්වරය පිට කෙරේ. මෙම තන්තුවම වෙනත් ලක්ෂ්‍යයකින් පෙලූ විට f2 සංඛ්‍යාතයෙන් යුත් පළමු උපරිතානයද ඇති කෙරේ. f1 /f2 අන්පාතය සමාන වන්නෙ

(1) 2
(2) 1/2
(3) 4
(4) 1/4
(5) 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *