04 – (1985)

පිළිවෙලින් අරය R1 සහ R2 වූ ඒකලිත ආරෝපිත ලෝහ ගෝල දෙකක් ලෝහ කම්බියකින් සම්බන්ධ කර ඇත. ගෝල දෙක සම්බන්ධ කළ විට අනුරූප ආරෝපණ ඝනත්වය Q1 සහ Q2 නම් Q1/Q2 අනුපාතය සමාන වනුයේ,

1.R1/R2
2.R2/R1
3.R12/R21
4.R22/R12
5.R13/R23

(Ans: )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *