04-1985

එකිනෙකට සමාන්තර වූ A සහ B දිග කම්බි දෙකක් පෙන්වා ඇති පරිදි ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශා ඔස්සේ පිළිවෙලින් I සහ 2 I ධාරා රැගෙන යයි. මෙම කම්බි දෙක අතර පරතරය 10cm වේ. මෙම ධාරා නිසා ඇති වන සම්ප්‍රයුක්ත චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ශුන්‍ය වන ලක්‍ෂ්‍යයක් පිහිටා ඇත්තේ,

  1. A සහ B අතර මධ්‍ය ලක්‍ෂයේ ය.
  2. Aට 10cm වම් පසිනි.
  3. Aට 5cm වම් පසිනි.
  4. B ට 10cm දකුණු පසිනි.
  5. B ට 5cm දකුණු පසිනි.

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *