04-1985

වර්ණාවලි මානයක ප්‍රධාන පරිමාණයේ 14   1/2° ක් වර්නියර් පරිමාණ කොටස් 30ක් සමඟ සමපාතවේ. වර්ණාවලිමානයේ ප්‍රධාන පරිමාණය 1/2° කොටස් වලින් ක්‍රමාංකනය කර ඇති නම් උපකරණයේ අවම කියවීම,

  1.   1°/30
  2.   1°/60
  3.   1°/120
  4.   1°/180
  5.   1°/360

(ans:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *