04 – (1984 – 52)

උණුසුම් ඝන ගෝලයක් එහි අරයට වඩා ඉතා විිශාල අරයකින් යුත් සම කේන්ද්‍රීය ගෝලාකාර කබොලකින් ආවරණය කර ඇත. මෙම ගෝල දෙක අතර අවකාශය රික්තයක් නම් එම රික්තය තුළ තබන ලද කුඩා වස්තුවක් මගින් අවශෝෂණය කර ගනු ලබන විකිරණ ප්‍රමාණය රදා පවතින්නේ

(A) ඝන ගෝලයෙහි පෘෂ්ඨයේ ස්වභාවය සහ එහි වර්ග ඵලය මතය .
(B) ගෝලාකාර කබොලේ ඇතුල් පෘෂ්ඨයෙහි ස්වභාවය සහ එහි වර්ගඵලය මතය
(C) ඝන ගෝලයෙහි උෂ්ණත්වය සහ එහි තාප සන්නායකතාව මතය

ඉහත සඳහන් ප්‍රකාශ වලින්,
(1) A හා B පමණක් සත්‍ය වේ.
(2) B හා C පමණක් සත්‍ය වේ.
(3)A හාC පමණක් සත්‍ය වේ.
(4) A, B සහ C සියල්ලම සත්‍ය වේ.
(5) A,B සහ C සියල්ලම අසත්‍ය වේ.

(Ans: 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *